Make your own free website on Tripod.com
Ryan logo

Ryan Fauli's Yagting Cultural Heritage Collections
hline.gif (1719 bytes)

Yagtings are invited to contribute poems of and about the island.

more

Mga Tulang Bantoanon

back

These are only a few of Bantoanon poems. For more Bantoanon poems, visit Bal Ferrera's Homepage. It features souvenir programs of Balik Barangay in Banton, mostly with Bantoanon poems.

DAHIL SA SOBRANG PAGHIGUGMA
Lydia F. Fadriquela

Dolores and Roberto
Dolores and Roberto
Si Pebo’y nakatagoey sa sariling kublihan.
Sa simbaha’y bagting it orasyon ay nag-uunahan.
Sa bayay ay mahipos, puwera sa nguyob nak pangamuyo,
Ag laguslos it yuha sa pisngi’t rayaga’y nagtutuyo
.

Ting! ting! ting!.. tang! tang! tang!..
Runggi kinang orasyon sa yumang simbahan.
Tanra kina’t estoryang kahahadlok gue panimatian.
Usang segulanong sa rugha’y nababatyagan
.

Pagkatapos it orasyon ka at rayagang Dolores ka ngayan,
Masu-ay nak guing mumura ni Basiliong ida tatang,
Ag ni Tomasang nanay nak pati pa’y narugang,
Sa nag ngungot-ngot nak puso ni Dolores waya sarang
.

"Hudas nak Roberto sabat pa ni Masang.
Yad-aw sa karsada sugaroy waya galang,
Pag naging asawa nimo’y waya ka’t pakinabang,
Sa ibang binata pakasay ikaw amo atugutan."

"Kali’y ing tanra-an, rungan hugkot it sinturon.
Ikaw Dolores ako apiliton,
Pakasay ikaw sa lalong maraling panahon,
Pag indi ka sumunor kastigo’y ing mababaton
."

Dahil sa sobrang pagpilit si Dolores ay bumangon.
Ka ida mga katadlungan sa puso’y nag-uungon.
Sa yuhang sobrang nagpupumilit ida man punggon,
Ay sumabat sa boses nakikimatlooy kahilak ay hagaron
.

"Ako tatay ag nanay nak inro guing anak sa paghigugma.
Akong inro anak ngasing ay nagyuyuha.
Akong inro anak sa paghigugma ay sagana.
Ako bagang sarili sa pagpili ay waya?"

Si Basilio’y tudong kastigong napatanga,
It kag bumatok kag mga iro sa raga.
Napatungon largo sa saradong gaha,
Hangit nak bumalik nakita ay binata
.

Hinugkot kag ginunting ag humarang sa hagran,
Napaurong kag binatang hadlok sa nakitang sunrang.
Pagkatapos tumikang rungan ka ida galang,
"Maadong gab-i Tang Belo ag sa inrong tanan".

Usang pisok it mata’y linabo si Roberto,
Waya naka ilag sida’y nasiguro.
Rayagang si Dolores bumaoy’t kutsilyo,
Guing tusok sa rughan sida’y bumudabo
.

Ka ruhang mag nobya ay makalolooy,
Sa sariling rugo sinra ay rumangoy.
Sa sobrang kahigpitan it mga maguyang,
Sumpa ay binayon hanggang kamatayan.

line.gif (2382 bytes)

Ragling Kasadyahan
Via Fauli
Makusóg nak ayaba sa hagrang nakapilot,
Sa maruyom nak bayay, kibot sa nagkakapisok,
Nabuhing lampara, kahadaga’y inanor sa pag-abot,
It usa sa mga anak, sa isip ay rugay it hingabót.

Mahugot nak kupkop, baraso’y abyay sa abaga,
Ibinalibar kag hing-it it mayubog nak guya,
Talibong sa higraan, istorya’y nagsagunson,
Tana’y nanggi-il-elan sa bida nak halandon.

Rasok ka kalipayan sa kubos nak kabayayan,
Patiraya’y natutuman, ragling kaalwanan,
Hilway, isinilebrar tuyar sa usang kapistahan,
Yinus-ogan it kasadyahan ka mga kasablagan.

Sumikar kag adlaw ag binakang kag pampito,
Iwinagtik ka huna-hunaong sa aga-aga ka libawo,
Ugang ay nababatyagang masasasá sa rughan,
Ka ragling pag-inibhanang mahapros tungnan.

Bayunong itlog yang it masadyang mainununot,
Sa kina-agahang sa karsada’y bitbit ka binuot,
Kayangkagan sa dutang naghuhuyagok ay inra pinaapot,
Ag yuha’y tinastas it kabuyong nak sa katunlan ninra’y huot.

more

line.gif (2382 bytes)