Make your own free website on Tripod.com
Ryan logo

Ryan Fauli's Yagting Cultural Heritage Collections
hline.gif (1719 bytes)

Yagtings are invited to contribute poems of and about the island.

Mga Tulang Bantoanon

back

These poems by Abner Faminiano were featured in Silak, a quarterly newsletter for Bantoanons.
Nidog
ni: Abner Faminiano
Nidog Sa pangabuhi reling ato isla
Buko asi-asi ka ida halaga
Tanom natong nidog, bay-anan et kwarta
Pangtustus sa anak nak nag-iiskuyla.
Kag unang panahong pingga’y waya pa
Liwag pa ag hungot, bagoy nak kutsara
Nidog nak sanggutan, tuba nak malasa
Bale giyag-ukon ag ibha’t kukanta.
Bangkat
ni: Abner Faminiano
bangkat Mga Bantoanon sa pagbaba’t bangkat
Ay naging makusog, matigson ka yawas
Aber niong obra’y waya gui aatras
Matyaga, maabtik, hanuyos ka buhat
Aya nato’g limti, sa anga'y irukyat
Nak kung waya'g baba’t bangkat si Tatay
Waya ngasing kita nalibwas sa hirap
Kali’y hanrumanang sarang ipalabwak
Bilang at pagtamor sa inrang nagsikap.
Ramyog
ni: Abner Faminiano
ramyog Barutong sakdanang matulin, matibay
Asa yawor, perming imo maantaw,
Simbulo’t kahugor ag at’ pag-arisgar
Nak sa pagkakubos kita ay mahilway
Pagkatapos ngani’t panahong naglikwar
Ramyog naging lanson sa ida pagyutaw
Kita’y nakatabok sa at’ pagsaklilaw
Wayag alibhata biyahe ma’y mayawhaw
Dahil ayam natong pag runggo’y ginhaway.
Tiral
ni: Abner Faminiano
tiral Sikar, bugsok, rasok, siling et papitlo
Trabahong panghabo'y asa ato rugo
Ka ngayan nak tiral ay hanrumon nato
Sa banwang Bantoon, bulig ay maramo
Sagurang nak tamong ag kubay nak baro
Sayap, sikpaw, yadag, angay ipagmarako
Nak sa durong hirap kita ay nayado
Tiral saulion, irukyat sa puso
Ag ipasalamat sa at’ Makaako.
Bugdong
ni: Abner Faminiano
bugdong Suyang nakisahi, bayada’y gamit ra
Pag imo hinudpo nagulpi’t barlowa
Kung sa mga bukir ay enggwa it junta
Mayagong nak tunog imaw pang-ayaba
Mga namamarayo ay nababayaka
Pagtunog et bugdong, nababayak sinra
Nalambong nak gador waya ruha-ruha
Ngasing kinahanya’t higugmang banwa
Bugdong ay patunggon: Kita ay magkausa.