Make your own free website on Tripod.com
Ryan logo

Ryan Fauli's Yagting Cultural Heritage Collections
hline.gif (1719 bytes)

Yagtings are invited to contribute other songs of the islanders not included here.

guitar

Songs of the Islanders

back

There are many songs in the island that were not published. If you have the lyrics you can send it to me. Pretty good if you have a recorded melody. Melody of Bantoanon songs may have variations depending on what we hear from our parents. Most of these songs were handed down from generation to generation through rhymes and lullabies.

If your computer is multimedia ready, you can play the song. Just click the title of the song and choose your option - download or play it directly. Songs are in midi format and were made using a demo version of NoteWorthy Composer® for Windows®.

"What would you do if I sing out of tune. Would you stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key" - The Beatles.


Can I get a little help from anyone there who knows the author of these songs?  See my picture with the "Beatles kuno"

Please e-mail me for comments and suggestions.

Song/Title Lyrics
hline.gif (1719 bytes)
Tamboy-tamboy Agong
by: (anonymous)

A Bantoanon original
marching song.
        (Intro)            
           I
Tamboy tamboy agong,
Hunihuni paka.
Anak ni Lomento,
Puro sagasaga.
           II
Nagsakay sa barko,
Biniray sa suba.
Ka inra destino,
Banwa it Maynila.

(repeated 3 times then fade)
 

hline.gif (1719 bytes)

Bukir nak Bantog
by: (anonymous
)
(Intro)            
          I
Ingga pa baga't maraog,
Sa am' bukir nak bantog.
Maramong isra ag itlog,
Nak pulos kabubusog.

Sa utan man ay sagana,
Ginhawa ay pasawa.
Sa pangabuhi'y bugana,
It yang gui tataba.
      II
Tagabukir kami,
Nak nagkakanta't kali.
Bayay namo'y kubos,
Nak nupay api.

Bukir nak mabato,
Ugaling kawiwili.
Masadya kami adlaw ag gabi.
Higit pa reli.
 

hline.gif (1719 bytes)

Ako'y Usang Pispis
by: (anonymous)
     (Intro)
           I
Ako'y usang pispis nak makaluluoy.
Nahuyog sa pugar sa sanga it kahoy.
Tinikraga'y ragat akoy ranguy-rangoy.
Yumos sa kasakit kaluluwa'y nayuyum-oy.
           II
Pagtiis ay hirap sa mga pagkapankapan.
Ka bayor ay papiliw sa habig it pangpang.
Suyog ay narugang sa ak' kahirapan.
Pispis anur-anor sa tunga it kalalawran.
           III
Nio arang swerte it ak' kapalaran.
Waya't makahaw-as sa bayor it amihan.
Mga panambitan, hariin ka inang?
Bakadan it kalu-oy diling pobreng kayawasan.
 

hline.gif (1719 bytes)

Usang Tungang Gab-i
by: (anonymous)
         (Intro)            
          I
Usang tungang gab-i,
Ak nag pananamgo.
Ako'y asa ragat,
Pamaroto.
          II
Solo ka ak' karga,
Usang buyak kuno.
Ka kolor ay rosas,
Kabubangyo.
III
Sa ida kabangyo,
Ako guing haruan.
Ako sinapupo,
Sa ak' rughan.
           IV
Kato yaki'y anghel,
Sa langit gumikan.
Guing huyog sa ako,
Idamuan.
 

hline.gif (1719 bytes)

Puting Baka
by: (Translation)
      (Intro)
           I
Puting baka sa baguntor.
Kung nahangin ay naigor.
Kung uya hangin, sinra'y tinrog.
Putim baka, reli'y ruyog.
       (repeat)
 

hline.gif (1719 bytes)

Ramona
by: Ildefonso Musico
      (Intro)
           I
Ramona, idlap it tala sa aga.
Ka buyan bihag it ing mga mata.
Ka imo katam-is, imaw't kanta't mga pispis.
Mga karahunan, imaw't hing-hing ka ing ngayan.
          II
Ramona, bugtong nakong pananamgo.
Marayom nak  gitaw it paghigugma.
Masilakan man yamang it hidom nimo.
Ramona, Oh! ak' palangga.
 

hline.gif (1719 bytes)

Sa Usang Kasadyahan
by: Ildefonso Musico
      (Intro)
           I
Sa usang kasadyahan,
Gab-ing tuyar't kali.
Ruto kita gui kita,
Puso ay nawili.
           II
Kinang ing kagandahan,
Bihag ka ak' rughan.
'Ramong pusong sinira,
It ng ing kaganda.
Sinra ay nabibihag it imo hitsura.

Nupa'y kang Monalisa ng ing mata.
Kada tanang binata'y,
Ikaw it adhika.
 

hline.gif (1719 bytes)

Imo pa baga Natatanraan
by: Alejandre Fortu
        (Intro)
            I
Imo pa baga natatanraan,
Kag kita'y mga maintik pa?
Perming idamo sa karsada.
Ag ikaw ay guing away pa.
            II
Ikaw ay nahangit, ikaw ay nalisor.
Ag ikaw ay pumalipor.
Sa yudo it kuray, mayungot sa bayay
Ag ruto ka gui tibaw.
 

hline.gif (1719 bytes)

Melonita
by: Alejandre Fortu
    (Intro)
             I
Ak' namamasran ka ruto sa trabon it Melonita.
Sa imo paglarga,  yuhaan ka mata.
Nakabandana ka, bandana nak ka kolor ay puya.
Mayadoey't salida,
Ikaw't nakikita.
             II
Gustong ak' asunron, ay mauno ako.
Ragat ay marayom, gab-i ay maruyom
             III
Ruga'y mahilom,
Malisor sa ak' taguipusuon.
Waya't ibang hanrom,
Ikaw ay ak' sunron.
 

hline.gif (1719 bytes)

Bantoanon Kita (New)
Lydia F. Fadriquela

This song was sung in a barrio fiesta and later performed in Calatrava by Bantoanons who participated in a skills training program - high speed sewing.
        (Intro)
             I
Banto-anon kita matugas nak tawo.
Kung baga sa yagting indig padehado.
Sa mga dayuhan aya gui pangsumay,
Tukor kita ag magpasay.
             II
Kung sinray sikat sa mga kantahan.
Mga Bantoanon kina’y nahuhuman.
Aya gui kahud-an boses ma’y basag.
Li-og may hugot basta’t kita’y hupot-hupot.
Hala sigue!
          (Adlib)
             III
Kita ay magkanta magsadaw ag magyukbo.
Mag-eli-or kita, barbarelyo!
Uyo’y eli-ong-li-ong nak nupay lipong.
Braso’y ihabdog likor ay irukog aber ni-ong bawog.
Hala sigue !
             IV
Kita ay magkanta magsadaw ag magyukbo.
Mag eli-or kita, barbarelyo!
Uyo’y eli-ong li-ong nak nupay lipong.
Aya kita'g likaw ato ipayutaw aber niong sadaw.
hline.gif (1719 bytes)